Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
(Examining Science Teachers’ Technological Pedagogical Knowledge )

Yazar : betül timur    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 6
Sayfa : 101-129
242    225


Özet

Bu çalışmada fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgilerini (TPAB)incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmada karma yöntem uygulanmıştır. Veriler TPAB ölçeği ve görüşme forumu ile toplanmıştır. Çalışma ülkemizde öğretme eğitimindeki mevcut durumu ortaya çıkarmak ve eksiklikler için çözüm önerileri üretmek amacıyla uygulanmıştır. Amaca yönelik yedi coğrafi bölgede görev yapan fen bilimleri öğretmenine anket çalışması uygulanmıştır. Anket 129 kadın, 77 erkek toplamda 206 fen bilimleri öğretmenine uygulanmıştır. Ayrıca Hakkari ili Şemdinli ilçesine bağlı kurumlarda çalışan 3 deneyimli öğretmen ile 3 mesleğe yeni başlayan öğretmene de görüşme yapılmıştır. Elde edilen nicel verilerin analizi SPSS 21.0 programı ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin tamamının Cronbach Alfa katsayısı .96 olarak hesaplamıştır. Çalışma sonucunda fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik bilgisi, alan bilgisi, pedagojik alan bilgisi ve teknolojik pedagojik alan bilgilerinin cinsiyet, kıdem, eğitim durumu, görev yaptıkları yer, çalıştıkları kuruma göre anlamlı farklılık bulunamamıştır. Nitel verilerde ise betimsel ve içerik analizi kullanılarak sürekli karşılaştırmalı metot ile çözümlenmiştir. Nitel araştırma sonucunda ortaya çıkan verilere göre fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik bilgi, alan bilgisi ve pedagojik bilginin birlikte kullanılmasını destekler nitelikteki görüşleri saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Pedagojik Alan Bilgisi, Teknolojik Alan Bilgisi, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi,

Abstract

In this study, it was aimed to investigate the technological pedagogical content knowledge (TPCK) of science teachers. For this purpose, a mixed methods research was used. The study was carried out in our country in order to reveal the current situation in teaching education and to produce solutions for the deficiencies. A survey was applied to the science teachers who work in seven geographical areas. The survey was applied to 129 females and 77 males, in a total of 206 science teachers participated. In addition, the interviews were made with 3 experienced and 3 inexperienced teachers working in institutions affiliated to Hakkari province Şemdinli district. Analysis of the quantitative data was performed with the SPSS 21.0 program. The Cronbach's Alpha Coefficient of the complete scale was .96. As results, there was no significant difference in science teachers' technological knowledge, content knowledge, pedagogical content knowledge, and technological pedagogical content knowledge according to gender, seniority, educational status, place of work, institution in which they worked. In the case of qualitative data, descriptive and content analysis were used and the results were analyzed by continuous comparative method. According to the results of the qualitative research, opinions of science teachers were found to support the use of technological knowledge, content knowledge and pedagogical knowledge together.Keywords
Pedagogical Content Knowledge, Technological Content Knowledge, Technological Pedagogical Content Knowledge, Science Teachers

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri