Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Tutumları
(Attitudes Of Preservice Teachers Towards The Turkish Education History Course )

Yazar : OSMAN AKHAN  SEDAT ALTINTAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 6
Sayfa : 90-100
251    209


Özet

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının Türk eğitim tarihi dersine yönelik tutumlarını belirlemek ve çeşitli değişkenler (cinsiyet, bölüm, gano, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, aile gelir durumu, üniversiteye gelmeden önce yaşanılan yer) açısından farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında çeşitli bölümlerde öğrenim gören 189 kadın 118 erkek olmak üzere toplamda 307 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada, öğretmen adaylarının Türk eğitim tarihi dersine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla veri toplama aracı olarak, Kamer ve Şimşek (2016) tarafından geliştirilen “Türk Eğitim Tarihi Tutum Ölçeği” gerekli izinleri alınarak kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi sürecinde istatistiksel paket programından yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde; öğretmen adaylarının Türk Eğitim Tarihi dersine yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu, cinsiyet, anne-baba eğitim durumu, aile gelir durumu ve GANO değişkenleri ile Türk eğitim tarihi dersine yönelik tutumları arasında bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Buna karşılık bölüm ve üniversiteye gelmeden önce yaşanılan yer değişkenleri ile adayların tutumları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu söylemek mümkündürAnahtar Kelimeler
Öğretmen adayları, Türk eğitim tarihi, tutum

Abstract

This study aims to reveal the preservice teachers’ attitudes towards the course of Turkish Education History and to analyze whether these attitudes vary according to several variables (gender, department, GPA, mother’s educational status, father’s educational status, family income status, area of residence before university). Document review technique was used in the research. The study group of the research consisted of a total of 307 preservice teachers, including 189 female and 118 male preservice teachers studying at various departments of a state university in the 2018-2019 academic year. During the research, necessary permissions were obtained in order to use “Turkish Education History Attitude Scale” as a data collection tool, which was developed by Kamer and Şimşek (2016) with a view to identifying opinions of preservice teachers on Turkish education history course. Statistical software was used in the analysis of the data. When the research results were evaluated, it was seen that the attitudes of preservice teachers towards Turkish Education History course was at a medium level and their attitudes towards the course were not correlated with the variables of gender, educational status of mother-father, family income status and GPA. However, it would be safe to say that significant correlation was observed between the participants’ attitudes and the variables of area of residence before the university and department.Keywords
Preservice teachers, Turkish education history, attitude

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri