Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal Bilgiler Dersinde Eğitim Yazılımı Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi: Morpa Kampüs Örneği
(The Effect of Using Educational Software During Social Studies Courses on Students’ Academic Success: A Case of Morpa Kampus )

Yazar : İsa Tak  Muhsin DEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 6
Sayfa : 77-89
447    323


Özet

Bu araştırmanın amacı, Morpa Kampüs Eğitim Yazılımı’nın sosyal bilgiler dersinde öğrenci başarısına etkisini ve öğrencilerin bu yazılımla ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmamızda nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda, ön-test son-test kontrol gruplu deneysel desen araştırmanın modelini oluşturmuştur. Araştırmamız, biri deney diğeri kontrol grubu olmak üzere iki grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda 19, kontrol grubunda ise 21 öğrenci bulunmaktadır. Araştırmanın deney grubunda ders işlenirken Morpa Kampus Eğitim Yazılımı kullanılmıştır. Kontrol grubunda ise ders kitabının kullanıldığı geleneksel yöntemle ders işlenmiştir. 5 haftalık ders işleme süreci tamamlandıktan sonra deney ve kontrol grubuna son test uygulanmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda; mülakat yöntemi kullanılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin Morpa Kampüs Eğitim Yazılımı ile ilgili görüşleri mülakat formu kullanılarak alınmıştır. Araştırmanın evrenini Tokat ili Turhal ilçesinde bulunan ortaokullar oluşturmaktadır. Örneklemini ise Tokat ili Turhal ilçesi Gaziosmanpaşa Ortaokulunda öğrenim gören 5. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmamızın nicel boyutunda elde edilen verilerin analizinde SPSS 23.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programından yararlanılmıştır. Araştırmanın nitel aşamasında deney grubuyla yapılan mülakatlarda elde edilen veriler kontrol edilerek sınıflandırılmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Ders işlenişi sırasında Morpa Kampüs Eğitim Yazılımı’nın kullanıldığı deney grubunun son test puanları ile ders ve çalışma kitabının kullanıldığı kontrol grubunun son test puanları karşılaştırıldığında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bu sonuç derslerde bilgisayar yazılımı kullanılmasının ders ve çalışma kitabının kullanıldığı geleneksel yönteme göre daha iyi sonuçlar verdiğinin kanıtıdır. Yine Araştırmamızın nitel boyutunun sonuçları öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde eğitim yazılımı kullanımına karşı olumlu bir tutum takındıklarını göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Eğitim Yazılımı, Morpa Kampüs, Sosyal Bilgiler Öğretimi.

Abstract

The purpose of this study is to display the effect of using Morpa Kampüs educational software during social studies lesson on students’ success and the thoughts of students related to this software.Quantitative and qualitative research methods were used at the study. Pre-test and late-test controlled group experimental pattern formed the model of the study on the quantitative part of the study. The study was practiced on two groups; the control group and the experimental group. There are 19 students in the experimental group and 21 students in the control group. Morpa Kampüs software was used during the lessons with the experimental group. The lessons were practiced with course books with traditional methods in the control group. A late-test was practiced on both groups after a five-week lesson period. The interview method was used on the qualitative part of the study. The thoughts of experimental group students on Morpa Kampüs education software was taken by using interview paper. 6 open-ended questions were asked to the students. The scope of the study is the secondary school students in the Turhal town of Tokat city in Turkey. The sample is the 5th grade students in Gaziosmanpaşa secondary school in Turhal town of Tokat city. Purposed sampling method of sampling methods not based on probability was used while choosing the sampling. SPSS 23.0 (Statistical Package for the Social Sciences) program was used while analyzing the data of the quantitative part of the study. At the qualitative stage of the study, the data taken from the interviews with the experiment group was classified after they were controlled. The data was analysed with descriptive analyses method. When the late-test scores of the experimental group in which the Morpa Kampüs education software was used and the control group in which the course book was used were compared, a significant diversity was seen in favour of the experiment group. This result is the proof of that using computer software during lessons gives better results than the course book based traditional methods. Moreover, according to the results of the qualitative part of the study students develop a positive attitude to the usage of the educational software during the social studies lessons.Keywords
Social Studies, Education Software, Morpa Kampus, Teaching Social Studies

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri