Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAK VE SORUMLULUK KONUSUNDAKİ SÖZLÜ ARGÜMANTASYON DURUMLARININ İNCELENMESİ
(AN EXPLORORATION THE STATUS OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES’ ORAL ARGUMENTATION REGARDING THE RIGHT AND RESPONSIBILITY ISSUE )

Yazar : Sibel OĞUZ HAÇAT  Fatıma Betül DEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 3
Sayfa : 68-82
258    370


Özet

Bu çalışmada sözlü argümantasyon temelli eğitimin uygulandığı Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının argüman seviyelerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılı bahar dönemi Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2.sınıfta öğrenim gören 7’si erkek, 5’i kadın toplam 12 öğrencinin gönüllü katılımı oluşturmaktadır. Hak ve sorumluluk konusu hakkında açık ve düşündürücü şekilde yapılandırılan 3 farklı (1’i ön uygulama) senaryolar hazırlanmıştır. Hazırlanan senaryolar, 5 hafta sürecinde uygulanmıştır. Çalışmanın veri kaynaklarını video ve ses kaydı oluşturmaktadır. Yapılan uygulama sonucunda Toulmin Argüman Modelinde yer alan iddia, veri, gerekçe, delil, destekleyici ve çürütücü bileşenlerini oluşturan 209 argüman yer almaktadır. Bu bileşenlerin düzeyini belirlemek için Erduran, Simon ve Osborne’ nun “Argümantasyon Seviyeler” modeli kullanılmıştır. Buna göre katılımcıların ilk etkinlikte Seviye 2, ikinci etkinlikte Seviye 1 argümanı ürettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda argüman düzeylerinin haftalık senaryo konularına bağlı olduğu, öğrencilerin iddia oluşturmada başarılı iken başkalarının fikirlerini çürütmede yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Yüksek seviyede argümanların oluşturulabilmesi için öğretmen yetiştiren kurumlarda argümantasyona dayalı öğrenme ortamları oluşturulabilir.Anahtar Kelimeler
Sözlü argümantasyon, Hak ve sorumluluk, Sosyal bilgiler öğretmen adayları.

Abstract

In this study, oral argumentation-based instruction, the Social Studies teacher candidates is performed to determine the level of the argument is intended. For this purpose, the case study method of qualitative research methods was used. The working group constitutes the spring semester of the 2015-2016 academic year, Kastamonu University Social Studies Teacher Training 7 male, 5 female students was carried out with the voluntary participation of a total of 12. It is prepared with 3 different (1 pre-application) scenarios structured in a clear and thought-provoking manner about the issue of right and responsibility. The prepared scenarios were applied for 5 weeks. The working data sources are video and audio recordings. As a result of the implementation, there are 209 arguments in the Toulmin Argument Model that constitute the claims, data, justification, evidence, supportive and corruption components. To determine the level of these components, Erduran, Simon and Osborne "Argumentation Levels" model is used. Accordingly, participants attained in first activity Level 2 and the second activity Level 1. At the same time it turned out that the level of argument was based on weekly scenario issues, while the students were successful in making the claim, they were not enough to refute the ideas of others. Argumentation-based learning environments can be created in institutions that train teachers so that high-level arguments can be created.Keywords
Oral argumentation, Righ and responsibility, Social science teacher candidates.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri