Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİN KİŞİLERARASI DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF TOKAT GAZİOSMANPAŞA UNIVERSITY CHILD DEVELOPMENT PROGRAM AND SOCIAL STUDIES EDUCATION STUDENTS 'INTERPERSONAL SENSITIVITY LEVELS )

Yazar : Mehmet Şaban Akgül  ERCAN DİRİK, NAGEHAN AKGÜL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 4
Sayfa : 121-130
346    231


Özet

Bu araştırma ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı ve Sosyal Bilgiler Eğitimi öğrencilerinin kişilerarası duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeline uygun olarak yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında nicel veri toplama yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek 36 maddeden ve beş alt boyuttan oluşmuştur. “Kişilerarası Farkındalık”, “Onaylanma İhtiyacı”, “Ayrılma Anksiyetesi”, “Çekingenlik” ve “Kırılgan İç Benlik” anketin alt boyutlarıdır. Araştırmada kullanılan anket Boyce ve Parker (1989) tarafından geliştirilmiş ve Erözkan (2004) tarafından uyarlaması yapılmıştır. 2018–2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yapılan çalışmanın evrenini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde eğitim gören çocuk gelişimi programı ve sosyal bilgiler eğitimi bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi`nde Reşadiye MYO ve Sosyal Bilimler MYO Çocuk Gelişmi Programı ve Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören toplam 271 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin kişilerarası duyarlılık düzeylerinin orta düzeyde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Alt boyutlar arasında toplam puan ortalaması en yüksek olan çekingenlik alt boyutu iken, en düşük ortalama kişilerarası farkındalık alt boyutunda görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Kişilerarası duyarlılık, Çocuk Gelişimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Çekingenlik, Onaylanma İhtiyacı

Abstract

The aim of this study is to determine the interpersonal sensitivity levels of the students in the Children Development Program and Social Studies Education at TokatGaziosmanpaşa University. The research was conducted in accordance with the screening model. While the collection of research data, the questionnaire technique was used among quantitative data collection methods. The scale which was used in the study consisted of 36 items and five sub-dimensions. “Interpersonal Awareness”, “Need for Approval”, “Separation Anxiety”, “Timidity” and “Fragile Internal Self” are the sub-dimensions of the questionnaire. The questionnaire used in research was developed by Boyce and Parker (1989) and adapted by Erözkan (2004). The population of the study, which was conducted in 2018 and 2019 academic year fall semester, consists of children development program and social studies education students studying at TokatGaziosmanpaşa University. The sample of the study consists of 271 students attendingChildren's Development Program atReşadiyeVocational School of Higher Education and Social Sciences Vocational High School and Faculty of Education Social Studies Education Department at Gaziosmanpaşa University. The results of the research have showed that interpersonal sensitivity levels of the students were moderate. While the timidity sub-dimension with the highest mean score among the sub-dimensions, the lowest average was observed in the interpersonal awareness sub-dimension.Keywords
Interpersonal Sensitivity, Children Development, Social Studies Education, Timidity, Need for Approval

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri