Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mülteci Öğrencilerin Teknolojiye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Tokat Örneği
(Analysis of Immigrant Students’ Attitudes Towards Technology: Tokat Sample )

Yazar : Tuğba Kocadağ Ünver  Mehmet Akif EROĞLU, Tuğba KOCADAĞ ÜNVER, Murat ÜNVER, Levent YAZICI, Murat AĞAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 3
Sayfa : 83-92
189    242


Özet

Bu araştırmada, Tokat il merkezinde öğrenimine devam eden mülteci öğrencilerin teknolojiye yönelik tutumlarının yaş, cinsiyet gibi demografik değişkenlere göre anlamlı farklılıklar taşıyıp taşımadığının Yurdugül ve Aşkar (2008) tarafından uyarlaması gerçekleştirilen Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği ile belirlenmesi amaçlanmaktadır. Belirlenen amaç doğrultusunda, mülteci öğrencilerin teknolojiye yönelik tutumlarının araştırılması sürecinde tarama (survey) araştırma yöntemi kullanılmıştır. Tarama araştırma yöntemi, geçmişte veya halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2000). Bu araştırmada Yurdugül ve Aşkar (2008) tarafından uyarlaması gerçekleştirilen Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği, amaçlı örnekleme tekniği kullanılarak belirlenen ve Tokat ili merkezinde yer alan orta sosyo-ekonomik düzeydeki bünyesinde en fazla mülteci öğrenci barındıran dört ilk ve ortaokulda öğrenim gören yaş aralığı 10 ile 13 arasında değişen 200 öğrenciye uygulanmıştır (NKadın=96, NErkek=104). Elde edilen bulgular incelendiğinde, öğrencilerin teknolojiye yönelik tutumlarının cinsiyete (p=,489) ve yaşa (p=,398) göre anlamlı farklılıklar taşımadığı; uyruğa göre incelendiğinde ise mülteci öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık (p=,000) taşıdığı bulgusuna erişilmiştir. Alanyazında teknolojiye yönelik tutumun belirlenmeye çalışıldığı araştırmalarda, gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına benzer nitelikler taşıyan gerek cinsiyet (Gerçek vd., 2006; Shapka ve Ferrari, 2003; Çetin, Çalışkan ve Menzi, 2012; Çetin ve Güngör, 2014) ve gerekse yaş (Gerçek vd., 2006; Çetin ve Güngör, 2014) açısından anlamlı farklılıklar bulunmayan çalışmaların mevcut olduğu görülmektedir. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre uyruk açısından anlamlı bir farklılığın oluşmasının temel nedenleri olarak dijital bölünme ve dijital yoksulluk gösterilebilir. Yeni bir bilgi teknolojisine erişebilenler ve erişemeyenler arasındaki farkı anlatan dijital bölünme kavramı; ekonomik, sosyal ya da demografik birçok değişkenle birlikte teknolojiyi de etkilemekte ve beraberinde dijital yoksulluğu getirmektedir. Dolayısıyla mülteci öğrencilerin, kendi ülkelerinden ayrılmış, dijital bölünme ile dijital yoksulluğu yaşamış bireyler oldukları düşünüldüğünde, teknolojiye yönelik olumlu tutum geliştirmeleri beklenen bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.Anahtar Kelimeler
Dijital Bölünme, Dijital Yoksulluk, Göçmen, Mülteci, Teknolojiye Yönelik Tutum.

Abstract

In this research, it is aimed to define with the Attitude Towards Technology which is adapted by Yurdugül and Aşkar (2008) if the refugee students have meaningful differences in their attitude for technology according to demographic variables such as age, gender, who continue their education in Tokat city center. For this purpose, survey method is used to research the process of the attitudes for technology of the refugee students. Survey is the research approach that aims to define the situation as it is which is in the past or still exists (Karasar, 2000). In this survey, Attitude Towards Technology which is adapted by Yurdugül and Aşkar (2008), with using purposeful sampling technique is applied to 200 students who are between the age of 10-13 and study in four primary and secondary school which have the most refugee students of medium socio-economic class in Tokat city center (Nfemale=96, Nmale=104). When the results are analyzed, students’ attitudes for technology have no meaningful dıfferences according to gender (p=,489) and age (p=,398); but the meaningful differences are found for the benefit of refugee students when it is analyzed according to nationality (p=,000). In the literature, there are researches which have no meaningful differences both gender (Gerçek etc., 2006; Shapka and Ferrari, 2003; Çetin, Çalışkan and Menzi, 2012; Çetin and Güngör, 2014) and age (Gerçek etc., 2006; Çetin and Güngör, 2014) and have similar nature with the results of performed survey which try to define the attitudes for technology. According to the results, digital division and digital poverty can be shown as the main reasons of the meaningful differences because of nationality. Digital division that shows us the difference between the people who can or cannot get the new information technology; effect the technology with the several social or demographic factor and bring also digital poverty. Consequently, it is an expected situation that they have positive attitudes for technology when it is thought that the refugee students who left their country, experienced the digital division and digital poverty.Keywords
Attitudes Towards Technology, Digital Fragmentation, Digital Poverty, Immigrant, Refugee.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri