Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sosyal Bilgiler Dersinde Eğitim Yazılımı Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi: Morpa Kampüs Örneği

Bu araştırmanın amacı, Morpa Kampüs Eğitim Yazılımı’nın sosyal bilgiler dersinde öğrenci başarısına etkisini ve öğrencilerin bu yazılımla ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmamızda nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda, ön-test son-test kontrol gruplu deneysel desen araştırmanın modelini oluşturmuştur. Araştırmamız, biri deney diğeri kontrol grubu olmak üzere iki grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda 19, kontrol grubunda ise 21 öğrenci bulunmaktadır. Araştırmanın deney grubunda ders işlenirken Morpa Kampus Eğitim Yazılımı kullanılmıştır. Kontrol grubunda ise ders kitabının kullanıldığı geleneksel yöntemle ders işlenmiştir. 5 haftalık ders işleme süreci tamamlandıktan sonra deney ve kontrol grubuna son test uygulanmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda; mülakat yöntemi kullanılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin Morpa Kampüs Eğitim Yazılımı ile ilgili görüşleri mülakat formu kullanılarak alınmıştır. Araştırmanın evrenini Tokat ili Turhal ilçesinde bulunan ortaokullar oluşturmaktadır. Örneklemini ise Tokat ili Turhal ilçesi Gaziosmanpaşa Ortaokulunda öğrenim gören 5. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmamızın nicel boyutunda elde edilen verilerin analizinde SPSS 23.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programından yararlanılmıştır. Araştırmanın nitel aşamasında deney grubuyla yapılan mülakatlarda elde edilen veriler kontrol edilerek sınıflandırılmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Ders işlenişi sırasında Morpa Kampüs Eğitim Yazılımı’nın kullanıldığı deney grubunun son test puanları ile ders ve çalışma kitabının kullanıldığı kontrol grubunun son test puanları karşılaştırıldığında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bu sonuç derslerde bilgisayar yazılımı kullanılmasının ders ve çalışma kitabının kullanıldığı geleneksel yönteme göre daha iyi sonuçlar verdiğinin kanıtıdır. Yine Araştırmamızın nitel boyutunun sonuçları öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde eğitim yazılımı kullanımına karşı olumlu bir tutum takındıklarını göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Eğitim Yazılımı, Morpa Kampüs, Sosyal Bilgiler Öğretimi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri